Statut

Statut Społecznej Fundacji Miasta Kutna

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Społeczna Fundacja Miasta Kutna zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona aktem notarialnym nr Rep.A.5303/91 z dnia 4 lipca 1991r w Państwowym Biurze Notarialnym
w Kutnie przez:

1) Macieja Andrzeja Dercza – działających w imieniu Zarządu Miasta Kutna;

2) Zdzisława Kazimierza Sapiejkę – działającego w imieniu przedsiębiorstwa Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego w Kutnie – jako dyrektor;

3) Waldemara Macieja Twaroga;

4) Wandę Płucienniczak;

5) Stanisława Ciesielskiego;

6) Stanisława Jana Bobrzaka.

§ 2.

Siedzibą i terenem działania Fundacji jest miasto Kutno adres: ul. Wojska Polskiego 5.

§ 3.

Fundacja zyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru w Sadzie Rejonowym dla Miasto Stołecznego Warszawy.

§ 4.

Fundacja ma charakter otwarty, mogą do niej przystępować po wniesieniu wkładu pieniężnego, niepieniężnego osoby fizyczne i prawne oraz podmioty niemające osobowości prawnej z kraju  i zagranicy.

II Cele i zakres działania Fundacji.

§ 5.

Celem działania fundacji jest gromadzenie środków materialnych z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć związanych z utrzymaniem i pomnażaniem dorobku Kutna
a w szczególności na:

1) rozwój kultury, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, pomocy społecznej;

2) prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
w tym społecznej aktywności i partycypacji obywateli oraz współpracy między środowiskami lokalnymi;

3) prowadzenie i wspieranie działań na rzecz aktywizacji społecznej, kulturalnej
i zawodowej seniorów.

§ 6.

  1. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie rozwoju kultury i sztuki, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w szczególności poprzez:

1) KULTURA I SZTUKA

– dofinansowanie imprez kulturalnych i artystycznych,

– dofinansowanie klubów i świetlic działających na terenie miasta, pomoc w tworzeniu

  nowych placówek upowszechniania kultury,

– pomoc w promowaniu placówek kulturalnych i ich działalności,

– pomoc w zakupie książek dla biblioteki, eksponatów dla muzeum,

– dofinansowanie konkursów, festiwali i innych form upowszechniania kultury,

2) OŚWIATA I WYCHOWANIE

– dofinansowanie inwestycji prowadzonych przez szkoły np. budowa sal gimnastycznych,

– organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

– partycypowanie w kosztach zakupu pomocy szkolnych i naukowych dla dzieci,

– udzielanie pomocy materialnej lub rzeczowej placówkom wychowania przedszkolnego

 w celu uzupełnienia ich wyposażenia np. w sprzęt kuchenny, zabawki, itp.

3) KULTURA FIZYCZNA

– dofinansowanie imprez sportowych,

– zakup sprzętu sportowego dla klubów i sekcji sportowych,

– organizowanie zbiorowych form wypoczynku i rekreacji,

– finansowe wsparcie istniejących klubów i sekcji oraz pomoc w tworzeniu nowych.

4) POMOC SPOŁECZNA

– udzielanie osobom potrzebującym, jak również ich rodzinom pomocy materialnej,
w postaci pożyczek, zapomóg i świadczeń rzeczowych,

 – dofinansowanie i organizowanie punktów bezpłatnego żywienia,

– organizowanie i finansowanie kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku
i rekreacji dla dzieci i młodzieży,

– wspieranie i dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

5) EDUKACJA OBYWATELSKA

– inicjowanie debat oraz przygotowywanie projektów rozwiązań systemowych w zakresie

  rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

– realizacja kampanii społecznych i programów animacji społeczności lokalnych,

– przygotowywanie i wydawanie publikacji, działalność promocyjna,

– prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym realizacja

  projektów, warsztatów, konferencji i debat.

6) AKTYWIZACJA SENIORÓW

– inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społecznej, kulturalnej
i zawodowej, w tym realizacja projektów, warsztatów, konferencji, debat;

– realizacja i wspieranie projektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

2. Zakres prowadzonej przez Fundację działalności ma charakter nieodpłatny.

III. Majątek Fundacji

§ 7.

Majątek Fundacji stanowią:

1) Fundusz założycielski w kwocie 13.600.000 zł (trzynaście milionów sześćset tysięcy zł), wniesiony przez fundatorów.

2) Nieruchomość i ruchomości pochodzące z darowizn, spadków oraz nabyte przez Fundację.

3) Środki finansowe pochodzące z:

– odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,

– dochodów z nieruchomości i praw majątkowych,

– subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

– zbiórek publicznych,

– innych źródeł.

§ 8.

1) Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów Fundacji.

2) Dotacje, darowizny, spadki i zapisy będą przeznaczone na cele Fundacji wskazane przez Zarząd Fundacji, chyba, że ofiarodawca określi konkretny cel Fundacji, na jaki środki te mają być przeznaczone.

§ 9.

Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 10.

1) Umowy oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne oraz zobowiązania o charakterze niepieniężnym lub zmiany w majątku Fundacji wymagają dla swojej ważności podpisania przez Prezesa Zarządu łącznie z drugim członkiem Zarządu lub członka Zarządu wraz z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.

2) Czynności określone w ust. l winny być kontrasygnowane przez Skarbnika Fundacji

w formie pisemnej przy dokonaniu czynności prawnej.

§ 10a.

Zabronione jest:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz Fundatorów – Założycieli i osób włączonych do Zgromadzenia Fundatorów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, Fundatorów – Założycieli i osób włączonych do Zgromadzenia Fundatorów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej, Założycieli – Fundatorów i osób włączonych do Zgromadzenia Fundatorów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, Fundatorzy – Założyciele
i osoby włączone do Zgromadzenia Fundatorów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz udzielanie absolutorium Radzie Nadzorczej.

§ 11.

W razie likwidacji Fundacji przed wyczerpaniem jej majątku wszystkie pozostałe składniki tego majątku zostaną przeznaczone na cel określony przez Zgromadzenie Fundatorów przy uwzględnieniu celów, dla których Fundację ustanowiono.

IV Organy Fundacji i organizacja pracy.

§ 12.

Organami Fundacji są:

1) Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej „Zgromadzeniem”.

2) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

3) Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”.

§ 13.

1) W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy fundatorzy – założyciele Fundacji.

2) Do składu Zgromadzenia, na podstawie uchwały tegoż Zgromadzenia mogą być włączone inne osoby, które zasiliły majątek Fundacji w trybie określonym w § 4.

3) Zgromadzenie zbiera się nie rzadziej niż przynajmniej raz w roku, a ponadto

na motywowany wniosek Zarządu, a także na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.

4) Członek Zgromadzenia Fundatorów może być pozbawiony członkostwa Uchwałą

w przypadku:

– śmierci

– na własną prośbę

– jeżeli nie bierze udziału w pracach Zgromadzenia przez okres co najmniej dwóch lat.

§ 14.

1) Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności

co najmniej 2/3 jego członków chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

2) Uchwały Zgromadzenia w sprawie likwidacji wymagają kwalifikowanej większości

2/3 głosów w obecności, co najmniej 4 jego członków.

3) Uchwały Zgromadzenia podpisuje przewodniczący posiedzenia, którego każdorazowo

wybierają fundatorzy ze swojego składu.

§ 15.

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

– określenie kierunków działalności Fundacji,

– ustalenie statutu Fundacji i jego zmian,

– powoływanie Zarządu,

– rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi,

– podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, ustalenie organizacji wewnętrznej Fundacji,

– ustalenie regulaminu działania Zarządu i zakresu czynności jego członków,

– wykonywanie innych zadań określonych postanowieniami statutu,

– powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

– ustalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej.

§ 15a.

1) Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członka.

2) Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykła większością głosów, w obecności, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady jako przewodniczącego posiedzenia. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” przeważa głos przewodniczącego posiedzenia

3) Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) nadzór nad działalnością Fundacji, w tym Zarządu Fundacji.

b) opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji,

c) wykonywanie bieżącej kontroli działalności Zarządu Fundacji,

d) przedstawianie Zgromadzeniu wniosków dotyczących spraw związanych z nadzorem nad działalnością Fundacji,

e) wnioskowanie o zwołanie Zgromadzenia.

§ 15b.

1) Rada Nadzorcza jest organem nadzoru odrębnym od Zarządu i nie podlega mu
w zakresie wykonywania nadzoru.

2) Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

3) Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4) Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r, o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, póz. 306, z późn. zm.).

§ 16.

1) Zarząd składa się z Prezesa, vice-Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i trzech członków.

2) Do zadań Zarządu należy:

– wykonywanie uchwał Zgromadzenia i składanie mu sprawozdań ze swojej działalności,

– bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem
i obowiązującymi przepisami prawa,

– reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

– wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia i Rady

Nadzorczej.

3) Kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok kalendarzowy, następne Zarządy wybierane są na okres czterech lat.

4) Zgromadzenie może odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd
w trybie określonym w § 14, ust. l, przed upływem kadencji.

5) W skład Zarządu mogą być powołani zarówno fundatorzy jak i osoby spoza składu

fundatorów.

§ 17.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniona przez niego osoba w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 18.

1) Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwal podejmowanych zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej pięciu członków Zarządu.

2) Uchwały Zarządu podpisuje Prezes, a w razie jego nieobecności – vice Prezes lub Sekretarz.

§ 19.

Zgromadzenie może ustalić, że Prezes i inni członkowie Zarządu w zależności od potrzeb

mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem.

 V Rachunkowość Fundacji i jej likwidacja.

§20.

Rachunkowość Fundacji jest prowadzona według zasad określonych aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami

§ 21

1) Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.

2) Decyzję o postawieniu Fundacji w stan likwidacji podejmuje Zgromadzenie, które jednocześnie powołuje likwidatora.

3) O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia właściwego Ministra i sąd rejestrowy.

 VI. Postanowienia końcowe.

§22.

Zmiana statutu może nastąpić na posiedzeniu Zgromadzenia w obecności 2/3 jego członków bezwzględną ilością głosów.

§ 23.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 24.

Zgromadzenie Fundatorów wskazuje jako właściwego ministra ze względu na cele Fundacji – Ministra Kultury i Sztuki.

Statut uchwalony został przez Fundatorów – Założycieli w Kutnie w dniu 04.07.1991 roku